اولترافیلتراسیون – UF

 

« سيستم اولترافيلتراسيون »

 

  در اولترافيلتراسيون با استفاده از فشار، مايع از يك ممبران نيمه تراوا عبور می كند. در اولترافيلتراسيون از ممبران هايی با فيبرهای توخالی استفاده می شود كه به شيوه فيزيكی عمل فيلتراسيون انجام مي گيرد و به طور موثری ميزان كلوئيد، ذرات، ميكروارگانيسم ها، ويروس ها را در آب كاهش داده ( تا 0.01 ميكرون ) و عناصر ريز موثر و مفيد را حفظ می كند.

 

ممبران های اولترافيلتراسيون (UF) نوعی فيبرهای توخالی به شكل لوله های موئين هستند كه به خاطر ساختارشان قادر به حذف كدورت های بسيار بالا نيز هستند، كه دارای قطر درونی حدود 1 ميليمتر و قطر خارجی حدود 1.6 ميليمتر می باشند و می توانند ذرات تا 0.01 ميكرون را حذف كنند.

در سيستم UF از فشار حدود 2 بار برای جداكردن ذرات معلق استفاده مي شود.

 

  در سيستم های UF اگر آب خام، آب دريا، فاضلاب يا آبهای سطحی فوق العاده آلوده باشد بايد از سيستم های پيش تصفيه شامل فيلتر شنی، فيلتر كارتريج ميكرونی، فيلترهای ديسكی و در صورت نياز ازمواد منعقد كننده استفاده كرد. و در صورتيكه آلودگی ميكروبی وجود داشته باشد بايد دائما 1-2ppm كلر به آب اضافه شود.

 

جنس ممبرانهای UF از پليمر PAN (پلی اكريلو نيتريل) می باشد كه در دو نوع مختلف موجود می باشند:

 

 • ممبرانهای Dead-end (يكطرفه): در اين نوع ممبرانها فقط یک جريان خروجی وجود دارد و آنهم جريان آب تصفيه شده می باشد، يعنی اين نوع ممبرانها پساب ندارند و براي آبهایی كه كدورت پائين تری دارند استفاده می شوند. در فيلتراسيون يكطرفه كدورت و ساير ذرات معلق نفوذی به ممبران روی سطح داخلی ممبران در داخل پرزهای ممبران گير كرده و در آنجا جمع مي شوند و به همين خاطر فقط یک جريان خروجی وجود دارد، در نتيجه ممبرانهای UF مرتبا بايد شستشوی شيميايی و فيزيكی شوند.

 

 • ممبرانهای Cross-flow (عمود بر جريان): در اين نوع ممبرانها دو تاجريان خروجی وجود دارد، يكی جريان آب تصفيه شده و ديگری جريان پساب (مانند ممبران RO)، و برای آب هايی كه كدورت بالایی دارند استفاده می شوند.

 

چون ممبرانهای UF سريع توسط ذرات معلق گرفته می شوند بايد مرتبا بک واش شوند كه اين كار را می توان بطور دستی يا بصورت اتوماتیک انجام داد.

 

کاربردهای سیستم اولترافيلتراسيون:

 

 • حذف جامدات معلق شامل مواد كلوئیدی، مواد آلی بیولوژیکی و گونه ای از ویروس های معین با سایز 0.01 میكرون
 • پیش تصفیه و تصفیه نهایی سیستم RO، قابل کاربرد برای آب خام مثل آب دریا، آب های سطحی، آب چاه و آب فاضلاب و ….
 • احیای آب صنعتی و فاضلاب
 • تصفیه آب شرب تهیه شده برای شهرها و مناطق روستایی
 • تصفیه آب برای فرآیندهای غذایی و نوشابه سازی
 • حذف Pyrogen در صنایع دارویی
 • تصفیه آب سطحی و آب چاه برای تبدیل به آب شرب
 • حذف کدورت الکل و آب میوه
 • تغلیظ سازی در فرآوری مواد غذایی، تخمیر و صنایع لبنی
 • دیالیز و پالایش خون و … در زمینه پزشكی

 

مزاياي سيستم UF :

 

 • حذف مواد كلوئيدی
 • حذف باكتری و كيستها
 • كاهش كدورت آب تصفيه شده به كمتر از 1NTU
 • كاهش ميزان ويروسهای موجود در منابع آب آشاميدنی
 • قابليت تحمل كلر باقيمانده
 • سرعت جريان (Flux) ثابت و پايدار
 • مقاومت زياد در برابر آلودگی

 

پارامترهاي عملكردي سيستم:

 

 • حداكثر فشار ورودی : 6bar
 • حداكثر فشار ممبران : 2bar
 • فشار عملكرد نرمال : 1-2bar
 • فشار back wash : 1-2bar
 • محدوده PH ممبران : 2-10
 • محدوده PH طراحی : 8.5-7.5
 • حداكثر دمای كاركرد : <40ºc
 • قطر داخلی فيبر : 1mm
 • قطر خارجی فيبر : 6mm